İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Resmi Gazete'de

5'inci Adalet Paketi'ni taşıyan kanuna kadar, meslek yoğunluğunun veya personel sayısının artı olduğu icra dairelerinde dairenin uyumlu, uyumlu ve verimli çalışmasını karşılamak için Yargı Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetki.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Resmi Gazete'de
30 Kasım 2021 - 02:44

5'inci Adalet Paketi'ni taşıyan kanuna kadar, meslek yoğunluğunun veya personel sayısının artı olduğu icra dairelerinde dairenin uyumlu, uyumlu ve verimli çalışmasını karşılamak için Yargı Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir "icra başmüdürü" görevlendirilebilecek.

İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının pozitif olduğu illerde Hak Bakanlığınca yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir ya da pat diye pozitif icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa bölünmüş adli yargı egemen ve cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Keza başkanlıkta yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur görevlendirilecek.

Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapacak, yönetimsel işlerine bakacak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirecek. Bu hüküm iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanacak.

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARINDA LOKAL MAHKEMEYE YETKİ

İcranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına kadar bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı olarak alınması usulü ise muhafaza edilecek.

Alan adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi halinde alacaklının istemi üzerine, bunun dışında işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara aleyhinde temyiz yolunun açık olduğu takdirde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına değin devam edecek.

Haczi yapan memur, sicile belirtilen mallar hariç edinmek üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilecek.

Haczedilmiş ama muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üstüne muhafaza altına alınacak ya da ihale alıcısına teslime hazırlanmış ülkü getirilecek, aksi takdirde satmak yapılamayacak.

Sicile belirtilmiş motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilecek.

1 YIL İÇİNDE HACZOLUNAN MALIN SATIŞINI İSTEYEBİLECEK

Bir taşınır malla ilgili üçüncü kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak. Ancak takibin devamına karar verilirse mal muhafaza altına alınabilecek.

Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren 1 yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme emrindeki olacak. Bir yıllık zaman içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satmak isteyen alacaklı bakımından bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satmak talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu olacak.

Sicile açıklanmış motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması gerekli olacak.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile belirli motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satmak talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satmak talebi vaki olmamış sayılacak.

Satmak talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri esnasında beceriksiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satmak isteyene 15 jurnal zaman verilecek ve bu sürede eksik tedarik tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilmiş giderler Hak Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenecek.

RIZAEN SATIŞ YETKİSİNİN ŞARTLARI

Borçlunun borcunu uyumlu taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları kontrat sebebiyle icra dairesinde düzenlenecek zabıt ya da kağıt, damga vergisinden istisna olacak.

Yasayla, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı nedeniyle yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Değer takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, değer takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satmak işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük süre verecek. Borçluya verilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına dek geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecek.

Rızai satışta layık, malın muhammen kıymetinin yüzde 90'ına karşılık gelen miktarı ile o malla teminat altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ek olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından eksik olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya bahşedilen 15 günlük zaman içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, zorunlu veri ve belgeleri tedarik ettikten daha sonra satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı hemen icra mahkemesine gönderecek. Mahkeme, en geç 10 gün içinde oluşturacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesinkes karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak ödev ve teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı değer alıcıya iade edilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kanunda, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Milli Adalet Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satmak portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada önerge verme süresi 7 gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilmiş gün ve saat aralığında ve önerge verme aracılığıyla yapılacak. Önerge verenlerin bireysel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten ulus görevlileri hariç hiç kimse kadar görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki ayrım, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan eksik olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir önerge verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya kasten edinmek üzere 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satmak portalında satış işlemlerinin tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satmak sistemi ile ihale alıcılarının adalet ve menfaatlerine hasar veren internet siteleri hakkında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Çaba Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini veya güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen veya zorlaştıran nitelikte eylemlerde yer alan hakiki ve tüzel şahısların, satış portalına girişi Yargı Bakanlığınca 3 ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, anında uygulanmaya başlanacak ve satmak portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme aleyhinde, bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Egemen, başvuruyu çabuk olarak karara bağlayacak. Başvurunun üretilmiş olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Önerge verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı ya da iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

HACZEDİLEN MALIN SATIŞINA İLİŞKİN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Yasayla, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık işlemleri de bitmiş belirleniyor.

Buna kadar birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden en az 15 gün önce bildiri edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın açılış tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en uygun geleni nazarıdikkate alınarak ödev olunacak. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu bildiri satmak talebi tarihinde tirajı 50 bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, kayda değer vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması mecburi ilanlar dıştan, taraflar elektronik satış portalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait elde etmek üzere, diledikleri vasıtalarla duyuru edebilecek. Ama hususi mahiyetteki bu bildiri devlete ait muameleye etki etmeyecek.

İlan edilen metinler arasında çeşitlilik bulunması halinde elektronik satmak portalında bildiri edilen metin alınacak.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer alacak:

Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan öteki bilgileri,

Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde 10'unu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının gerekli olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar yatırılması gerektiği,

Gösterilecek teminatın güvence mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde 10'unu karşılayacak tutarda belirlenmiş ve süresiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin gerekli olduğu,

Delege vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışı yapan icra dairesine başvuru etmelerinin zorunlu olduğu,

Hisseli satışın olası olduğu hallerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın olmak isteyen iki taraflı alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu,

Satmak talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satmak suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine değin satışı yapan icra dairesine başvuru etmeleri halinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar değin kendilerinden güvence alınmayacağı,

Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek öneri verene ihale edileceği,

Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi artı ise bu miktarı ve hem bu miktara ek olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği,

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satmak masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği,

En Düşük ihale bedelinin teklif edilmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği hallerde ikinci artırmanın birincil açık artırmadaki koşullar çerçevesinde bitmiş yapılacağı,

İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satmak portalında bildiri edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

Satışa katılanların tüm ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi ya da sicile belirtilmiş malın ihale alıcısı namına tescili, damga vergisi ve katma bedel vergisinin yatırılmasından daha sonra gerçekleştirilecek.

Avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temyiz kanun yolu açılıyor. Ama bu düzenleme, 15 Temmuz 2020'den önce verilmiş muhakkak nitelikteki kararlar bakımından uygulanamayacak. Cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren birincil derece mahkemesince değer biçme yapılacak.

Etken ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, "alışılmışlığın dışarıda çevrenin yadırgayacağı şekilde söylev ve organlarının hareketini denetleme zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" şartı kaldırılıyor.

CEBRİ İCRA SATIŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel olarak haczedilen malların ihale usulü, bununla ahenkli ülkü getiriliyor. Buna kadar, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'si üzerinden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mülk, en yüksek önerge verene ihale edilecek.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması halinde, mülk en yüksek öneri verene ihale edilmiş olacak ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki ilk iş gününde artırmanın sonucunu gösteren bir sonuç tutanağı düzenleyerek tutanaktaki bilgileri benzer gün satış portalında bildiri edecek. İhalenin sonucuna ilişkin bu tutanakta, artırmanın ne vakit tamamlandığı, en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği veya kanundaki şartların yerine gelmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı hususları belirtilecek.

Satış talebi, önerge verme başladıktan daha sonra geri alınamayacak ve öneri verme süresinin bitimine değin borcun en ince ayrıntısına kadar ödenmesi halinde satmak durdurulacak.

İcra müdürü, minimum ihale bedelinin öneri edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı veya önerge verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit edecek. Asgari ihale bedelinin teklif edilmediği ya da en yüksek önerge verenin ihale bedelini yatırmadığı hallerde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce bildiri edilen tarihte başlayacak.

Artırmada, alıcı çıkmaza veya bu maddede yazılmış koşullar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satış talebinden kalan satmak isteme süresi içinde satış günü verilmesini istek edebilecek. Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte duracak ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına ya da iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki birincil iş gününde elektronik satış portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde önerge verilemediğini satış portalı kayıtlarından tespit ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verecek, kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği zamanı gösterecek. Bütün bu hususlar satış portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın açılış tarihi, artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu zaman içinde, daha önce en yüksek önerge veren teklifiyle emrindeki olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

TAŞINIR İHALESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER TAŞINMAZLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca taşınmazlar keza de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma netice tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satmak bedelini peşin para ödemek zorunda olacak. Satılan mülk, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve devlete ait sicilde alıcı adına tescil edilmeyecek.

Yasayla, taşınır malların satışına ilişkin yapılan ihale usul ve esaslarına karşın bazı değişiklikler, taşınmaz mallar için de geçerli olacak.

Elektronik satış portalında yapılacak satmak ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla öteki ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Somurtkan halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacak.

Değer takdirine ilişkin şikayet yetersiz icra mahkemesine yapılırsa icra mahkemesi belge üstünde tahlil yaparak kullanım tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve masrafını gider avansından karşılamak üzere dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Bu Nedenle değer takdirine ilişkin şikayetin yetkili mahkemece bir lahza önce ele alınması sağlanacak.

İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye araştırmacı tarafından saptama edilen aylık başvuru formu bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara rağmen belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili hüküm kıyasen uygulanacak ve depo edilen değer ihalenin sonucuna göre hak sahibine ödenecek. Böylece uygulamada çoğunlukla karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanırken, ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği konusunda icra dairesine yol gösteriliyor.

İhalenin feshi davasını açabilecek kişiler aralarında sanılan "tapu sicilindeki ilgililer", "devlete ait sicillerdeki ilgililer" olarak genişletiliyor. Sınırlı ayni adalet sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınıyor.

Satış isteyen alacaklı, borçlu veya resmi sicilde belirli ilgililerle sınırlı ayni adalet sahiplerinin dışarıda kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üzerinden nispi harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili kişilerin muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde 5'i oranında güvence göstermesi şartı aranacak.

İCRA MAHKEMESİ BAZI HALLERDE MAHKEME YAPMADAN KARAR VEREBİLECEK

İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacak ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verecek. İhalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde mahkeme yapılmadan da karar verilebilecek.

İcra mahkemesi, satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni adalet sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dıştan kalan kişilerce talep edilmesi nedeniyle; satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirli olan ilgililer ve sınırlı ayni adalet sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle; işin esasına girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10'una değin para cezasına mahkum edecek.

Düzenlemede para cezasına mahkum edilecek haller açık bir şekilde belirtiliyor. Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni yargı sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce istek edilmesi nedeniyle veya satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle veya işin esasına girilmek suretiyle reddine karar verilmesi halinde ihalenin feshini talep eden, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10'una dek para cezasına mahkum edilecek.

İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mülk alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazırlanmış ayla getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği veya teslime hazırlanmış hale getirilemeyeceği durumlarda ihale, icra müdürü göre iptal edilerek ihale bedeli alıcısına ödenecek.

İhalenin feshi talebinde bulunulabilecek maksimum sürenin açılış tarihi, ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında bildiri edildiği tarih olacak.

Taşınmazın ihale alıcısı adına kayıt edilmesinden daha sonra tahliye işlemi yapılmadan taşınmaza malik olanlara da terhis istek edebilme hakkı tanınıyor.

Kanunla, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla, sıra cetvelinin tanzimi üzerine tebligatı alan hak sahibinin güvence mukabilinde alacağını tahsil edebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Bu Nedenle teminat mukabilinde alacağı tahsil yapabilmek için sıra cetveline karşı şikayet ve itiraz aşamasına geçilmesine gerek olmadığı net bir şekilde ortaya konuluyor. öte taraftan banka teminat mektubunun "belirsiz" olduğu açıklığa kavuşturuluyor.

İHALE AYRINTILARIYLA ELEKTRONİK ORTAMA ALINACAK

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan "çocuk teslimi", "çocukla kişisel münasebet tesisine dair ilamın icrası", "çocuk teslimine ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında bilirkişi bulundurulması" ve "çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemeyle ayrıca "İhalenin feshi ve farkının tahsili" maddesi de yürürlükten kaldırılıyor. Yasayla, açık artırmada en yüksek öneri verilip de süresi içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, takip borcu ve satış masrafları için dosyaya gelir kaydedileceği düzenleniyor.

Düzenlemeyle, İcra ve İflas Kanunu'nda değiştirme yapılarak ihalenin ayrıntılarıyla elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ilişkin mevzuat ile çıkarılması gereken tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Hak Bakanlığınca belirlenen il ya da ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Hükümlerin hangi il ya da ilçede ne vakit uygulanacağı Hak Bakanlığının devlete ait internet sitesinde duyurulacak.

Çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satmak talep edilmiş olmasına rağmen değer takdiri ile muhafaza ve satmak giderlerinin tamamının yatırılmadığı hallerde tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunlu olacak. Bu zaman içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış istek edilmemiş sayılacak.

İhalenin feshine ilişkin şansın dönmesi, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri ve alan adliye mahkemeleriyle Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmayacak. Ama, ihale bedelinin yüzde 10'una dek para cezasına mahkumiyete ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında yer alan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin değişim, tek başına bozma nedeni yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak hükmü düzeltebilecek.

"Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üstüne Adalet Bakanlığı kadar "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kere uzatılabilir" olarak değiştiriliyor. Buna tarafından, salgın nedeniyle, açık suç oluşturan infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı cinayet infaz kurumunda bulunup da açık suç oluşturan infaz kurumlarına ayrılmaya adalet kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye dek uzatılabilecek.

Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kanunda yer bahşedilen cezalardan birini gerektiren suçtan nedeniyle hakkında ulus davası açılmış olduğu takdirde, avukatlığa darılma ricası hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

Kanun'a göre, icra başmüdürlerine ek hak hizmetleri tazminatı ödenecek.

Buluş ve icra işlemine emrindeki olmaksızın dominant ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak. Bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında alınan 200 gösterge rakamı 275'e çıkarılacak.

ÇOCUKLARA DAİR DÜZENLEME

Türk Medeni Kanunu'nda çocuğun üstün yararı gözetilerek, kişisel ilişki kurulmasına dair karara tutarsız davranılmasının önlenmesi nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Bireysel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üstüne velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara uyarı edilecek.

Çocuk Koruma Kanunu'na, "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması" başlıklı dördüncü kısım ekleniyor.

Yasayla çocuk teslimi ya da çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince bahşedilen ilam veya önlem kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Hak Bakanlığınca kurulan adli takviye ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Adalet Bakanlığınca, müdürlüklerde müdür, yeteri değin müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek.

Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım zarfında bulunan görevler, Hak Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü kadar yerine getirilecek.

İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun ikâmetgâh yeri müdürlüğü yetkili olacak.

İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek.

İlam ve önlem kararlarını gerçekleştirmek için müdürlüğün talebi üstüne, valilikler tarafından halk kurum ve kuruluşlarında görevli, uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulacak. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilecek. Bu listede bulunan bilirkişi ve öğretmenlerin ödev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler göre belirlenecek.

ÇOCUĞUN TESLİMİNE DAİR İŞLEMLER

Çocuk teslimine dair ilam ya da önlem kararları, yükümlüsü göre rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam ya da tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi bölge müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük göre belirlenen gün ve saatte adalet sahibine teslim edilmek üzere çocuğun belirlenen yere getirilmesini anında bildirecek, bu bildirimin yapıldığını veya yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Mesul çocuğu getirmeyeceğini açıklama ederse yahut çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, hemen yükümlüye, çocuğun teslimine dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen ya da yükümlünün haklı mazereti sebebiyle müdürlükçe alınan çocuk, adalet sahibine teslim edilecek.

Sorumlu, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük göre alınarak adalet sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan destek istenebilecek. Kolluk birimleri, şiddet yararlanma dahil bu konudaki talepleri hemen yerine getirecek. Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine gerek olmaksızın bu hükümleri uygulayacak.

Çocuk, hak sahibine teslim edildikten sonra mesul haklı bir sebep olmaksızın çocuğu bitmiş alırsa hem yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye veya teslim emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk yargı sahibine teslim edilecek.

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İŞLEMLERİ

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararları yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam ya da önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, ilam ya da önlem kararında belirli gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemişse müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte adalet sahibine teslim edilmek üzere çocuğun müdürlük göre belirlenen yere getirilmesini anında bildirecek, bu bildirimin yapıldığını ya da yükümlüyle iletişim kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlüyle irtibat kurulmayacak veya sorumlu çocuğu getirmeyeceğini ifade ederse yoksa belirlenen yere getirmezse müdürlük, anında yükümlüye, çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk yargı sahibine teslim edilecek, hak sahibine ilam ya da tedbir kararında kayıtlı sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan akılcı sebepler hariç edinmek üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında kabahat duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak beyanat edilecek. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse yargı sahibi hakkında müdürlük göre suç duyurusunda bulunulacak ve müteakip süreç hakkında sorumlu bilgilendirilecek.

Kişisel ilişki kurulmasından sonradan adalet sahibi kadar teslim yerine getirilen çocuğun yükümlüye ya da yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün olmazsa çocuk hak sahibinde bırakılacak. Bu da mümkün olmazsa müdürlüğün talebi üstüne, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler alınacak.

Sorumlu haklı mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını istek ederse gerektiğinde adalet sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük kadar yükümlüden alınarak yargı sahibine teslim edilecek.

Adalet sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden minimum 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılmış olarak, elektronik ortamda veya dilekçe aşamasında ifade ettiği iletişim kanalıyla bildirecek. Adalet sahibinin bildirimde bulunmadığı ya da gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu husus ve çocuğu emirde kayıtlı yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilecek. Bu işlemler tutanak altına alınacak.

İLK AYKIRILIKTA DANIŞMANLIK TEDBİRİ

Kanunla, çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla müdürlüğün önerisi üstüne aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün teslim emrine birincil aykırı hareketinde müdürlük sorumlu hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden talep edecek.

İlam ya da tedbir kararını rızasıyla yerine getirdiğini iddia eden yükümlü, yapılan bildirimin ya da bu bildirim yapılamamışsa gönderilen teslim emrinin hileli olduğunu, süresi içinde şikayet aracılığıyla ileri sürebilecek.

Çocuğun ikâmetgâh yerinin değişmesi halinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek ve ilgili müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam edecek. Bu müdürlük, dosyadaki teslim emri zarfında yalnızca teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye tebliğ edecek. Teslim yeri değişikliği yargı sahibine her türlü irtibat vasıtasıyla bildirilecek.

Adalet sahibi veya teslim yükümlüsü hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşısında Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince gizlilik kararı ya da başka bir tedbire karar verilmesi halinde teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilecek.

Hak sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği halde haklı bir gerekçe olmaksızın birbirini izleyen 2 defa ya da bir yılda 3 kere gelmezse müdürlük tarafından dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz ayla gelmesine karar verilecek.

Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü minimum 1 sene boyunca emrin gereğini usulüne yerinde bir şekilde yerine getirecek ve müteakip dönemde de kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararına uygun hareket edeceğini vaat ederse müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz ülkü gelmesine karar verebilecek. Bu karar yargı sahibi ve yükümlüye beyanname edilecek. Mesul bu taahhüdünü yerine getirmezse adalet sahibinin talebiyle yükümlüye doğrudan teslim emri bildirilecek.

ÇOCUK TESLİMİ İÇİN VALİLİKLER VE BELEDİYELER TARAFINDAN ELVERİŞLİ MEKANLAR BELİRLENECEK

Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle teslim mekanlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna tarafından, çocuk teslimi ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Takviye ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek.

Teslim işlemleri için müdürlüğün talebi üstüne, valilikler ve belediyeler göre kullanışlı teslim mekanları belirlenecek, yahut oluşturulacak, vasıta tahsis edilecek ve sürücü görevlendirilecek.

Teslim mekanlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu mekanların güvenliğinin sağlanmasında ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, müdürlüğe her türlü desteği sağlayacak.

Çocuk teslimi ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair müdürlükçe yapılan operasyon ve verilen kararlara aleyhinde, öğrenme veya beyanname tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikayette bulunulabilecek.

Mahkeme, yapılan işlemlerin yerine getirilmesini durdurabilecek ya da dosya üzerinden gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verecek.

Şikayet üstüne verilen karara aleyhinde, tebliğden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilecek. İtiraz merci, bir hafta içinde kararını oluşturacak, itirazı uygun görürse işin esası hakkında karar verecek. İtiraz üzerine verilen karar, emin karar olacak.

ÇOCUK TESLİMİNDE AYKIRI HAREKET EDENLERE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine tutarsız hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üstüne, fiil suç teşkil etse dahi, üç avuç içi değin disiplin hapsi ile cezalandırılacak.

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine tutarsız hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikayet üstüne, 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

Kişisel ilişki kurulması için kendisine çocuk teslim edilen hak sahibi, ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmezse, fiil suç teşkil etse dahi, 3 avuç içi dek disiplin hapsi ile cezalandırılacak. Şikayete bakacak görevli ve yetkili mahkeme, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesi olacak.

Disiplin hapsi ile cezalandırmaya ilişkin kararlar, kesinleşmesini müteakip cumhuriyet başsavcılığı tarafından infaz edilecek. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilemeyecek. Şikayetten vazgeçilmesi halinde ya da çocuğun velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve bütün sonuçlarıyla beraber cinayet düşecek. Aile mahkemesince bahşedilen kararlara karşısında, ilgili maddeler uyarınca itiraz edilebilecek.

Çocuğun bilirkişi veya hoca tarafından yükümlüden ya da yargı sahibinden teslim alındığı ya da diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses ya da görüntülerin internet ortamında yayınlanması nedeniyle karakter haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesini isteyebilecek.

GİDERLERİN KARŞILANMASI

Kanunla, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların yerine getirilmesi için yargı sahibinin katlanması gereken mali külfet ortadan kaldırılıyor.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, Harçlar Kanunu ile öteki kanunlar uyarınca alınması gereken bütün harçlardan istisna olacak. Keza bu meslek ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak bütün masraflar, avukatlık ücreti hariç Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Çocuk teslimi ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam ya da tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve devlete ait tatil günlerinde yerine getirmek üzere görevlendirilen uzman ve öğretmenlere bu kapsamda doğrusu atama yaptıkları her teslim işlemi için, görevlendirilen öteki kişilere ise bu kapsamda atama yaptıkları her gün için (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. Bu ödemelerden kadrolu veya sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen tüm personel yararlanacak.

Milletlerarası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Istikamet ve Kapsamına Dair Kanun'un, kararların yerine getirilmesi hükmünde de değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda çocuğun iadesine ya da kişisel ilişki kurulmasına dair ilamlar, teslim emri beyanname edilmeksizin yerine getirilecek.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE HACİZ TALEBİ 2 YILDAN 5 YILA ÇIKARILIYOR

Yasayla abonelik sözleşmelerinde haciz talebi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'da da değişiklik yapıldı.

Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 5 yıl içinde haciz talep edilmezse peşine düşüp takip düşecek. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması halinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine değin geçen süre hesaba katılmayacak. (AA)

Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum