GSS borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 bin liranın altındaki... haberi

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini taşıyan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GSS borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 bin liranın altındaki... haberi
23 Haziran 2022 - 12:17

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini taşıyan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2029'a değin sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, TUS sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye alt olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Tabip ya da diş tabibi kadro ve pozisyonları başlıca alınarak emekli, alışılagelmiş malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına tarafından uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme yapılacak. Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere tahlil heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile tetkik, ameliyat, hissizlik, girişimsel işlemler ve nitelik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate gücüne gitmek suretiyle ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, personele dağıtılabilecek ilave ödeme tutarları da belirleniyor. Afiyet Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen bütün kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve bereketli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi nedeniyle yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Anapara Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Afiyet Bakanlığı ve emrindeki kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme bölge eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına tarafından uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya tabi olmaksızın, merkezi idare bütçesinden ilave ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık ya da bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına tarafından öteki kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya bağlı dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

hesaplama5

10 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN BORÇLAR TERKİN EDİLDİ

Sıhhat Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine değin tahsil edilememiş alacak tutarları 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın aşağıda olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde tahsis yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Durumu Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

saglik

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN EK ÖDEME

Afiyet Bakanlığı personelinin merkezi idare bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının bir bir tahakkukları ya da gelirleri yerine Afiyet Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları başlıca alınarak personele ilave ödeme yapılabilecek.

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden nedeniyle aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, emrindeki ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve tehlike derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215'e, öteki personel için ise yüzde 200'e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise benzer birimde benzer unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı benzer olan emsali personel başlıca alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ilave ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üstteki sınırını geçemeyecek.

Kanunla, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına kadar uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk kere veya her yerde atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin yöntem ve esaslar Afiyet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına kadar uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda doğrusu en az bir yıl çalışmış olmaları koşul olacak.

Kanun, Eleman Temininde Zorluk Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Afiyet Personeli Çalıştırılması ile Bir Takım Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değiştirme yapıyor. Buna tarafından, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna alt sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında zorluk yaşandığında, bu güçlüğü geçirmek üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde tayin yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tahlilci kadrosunda bulunan personele döner anapara bütçesinden yapılan ek ödeme, dilekçe birliğinin sağlanmasını teminen merkezi idare bütçesinden yapılacak. (AA)

Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum