Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Teklife tarafından, kolay usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları kazanç vergisinden istisna tutulacak.

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi
06 Ekim 2021 - 20:17

Teklife tarafından, kolay usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları kazanç vergisinden istisna tutulacak. "Ufak esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle takvim beyanname vermemeleri sağlanacak.

GELIR İSTİSNASI

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için dilekçe geliştiriciliğinde gelir istisnası getirilecek. Buna tarafından, internet ortamındaki sosyal medya sağlayıcıları üzerinden metin, bakış, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için dilekçe geliştirenlerin elektronik başvuru paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar kazanç vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin bütün hasılatın bu hesap yoluyla tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Kazanç Vergisi Kanunu'nun "muhtasar şartname" ve "ücret tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde açıklama edip ödemekle sorumlu olacak. Bu miktar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin düzenleme kapsamı haricen diğer faaliyetlerinden kaynaklanan gelir ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, yetkisiz tahakkuk eden vergi, aidat ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı olarak sıfıra dek indirmeye, bir katına değin artırmak suretiyle her tarafta tespit etmeye yetkili olacak.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLACAK

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için millet kurum ve kuruluşlarınca yapılan destekleme ödemeleri, kazanç vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir aidat kesintisi yapılmayacak.

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden kazanç elde eden mükelleflerin verecekleri takvim gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği yıllık yılını peşine düşüp takip eden yılın şubat ayının başından 25. günü akşamına dek verebilecek. Bu düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından 25. günü akşamına dek yıllık gelir vergisi beyannamesi ile açıklama edilecek. Bu madde de 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Basit usulde beyanname verilmesinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin hükmü, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Takvim beyanname ile bildirilen kazanç üzerinden tahakkuk ettirilen kazanç vergisi, şubat ve haziran aylarında elde etmek üzere iki eşit taksitte ödenecek. Bu madde, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Cari vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibarıyla geçici ücret dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi zarfında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler göre bu dönem için geçici ödenti beyannamesi verilmeyecek. Bu düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ KURULABİLECEK

Vergiye ahenkli mükelleflerin vergi indirimden kullanma koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine alt olacak. Laf konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim miktar sınırının yüzde 1'inden az olması durumunda da indirimden kullanım şartları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm, madde metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sınırlandırılacak. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık kazanç ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Somut ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan ücret dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere seri ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, ödenti dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan aidat daireleri göre da yerine getirilmesini tedarik edecek düzenlemeler yapma konusunda Define ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Kazanç İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı aracılığıyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların müşterek ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve kuytu kalması gereken diğer hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar deha uyarlamak zorunda olacak.

Yabancı ülkelerde yer alan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Kazanç İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, ödenti dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıklarca aracısız yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 Türk lirasından pozitif ücret veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına tabi ücret daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin devlete ait internet sitesi üzerinden de duyurulacak. Bu düzenleme, 1 Haziran 2022'de yürürlüğe girecek.

UZAKTA İNCELEME

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, ödenti incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve doküman kullanması, dijital veri depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, analiz süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzak incelemeyi" muhtemel ülkü getirdiği gerekçesiyle, teklifle, ödenti incelemesinin uzak yapılabilmesine karşın düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

Define ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecburi olduğu bilgilerin, ulus kurum ve kuruluşları göre Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce üretilmiş bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, kazanç unsuru ile mükellefiyet, ücret, meslek yeri ve şirket türlerini ayrı olarak ya da birlikte dikkate alarak saptama etmeye ve uygulamaya ilişkin yöntem ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Fiziksel ortamda tutulan defterlerde bulunan onaylama zorunluluğuna aynı şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisinin belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde laf konusu defterler için patent alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak. Berat alınması ve onaylama işlemlerinde belirlenen yöntem, başlıca ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin ücret kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik evrak olarak düzenlenmesi gereken belgeler de dahil edilecek.

60 JURNAL MÜHLET

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Ücret Yöntem Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değiştirme Yapan Kanun Teklifi ile yararlanılması yeminli finansal müşavirlerce düzenlenmiş onaylama raporu ibrazı şartına bağlanan dokunulmazlık, istisna, hasar mahsubu ve yarı konularda, onay raporunun ilgili mevzuat ve mezkur maddenin üçüncü fıkrasındaki vakit içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe bildiri edilmek şartıyla 60 jurnal bir mühlet verilecek, bu zaman içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde saptama edilenler ile defter yetişmek mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, laf konusu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için işi yapana veya malı satana imzalatacakları gider pusulası düzenlenecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmünde olacak. Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenecek, bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılacak.

Kanun teklifiyle bir takım durumlarda gider pusulası yerine kabul edilebilecek belgelere ilişkin düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddede öngörülen hallerde banka, ödeme kuruluşu ve PTT göre düzenlenen belgeler ile Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının ast oldukları diğer ilgili yönetmelik zarfında düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek; bu hallerde mükellefler göre ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak. Bu madde, düzenlemenin yayım tarihini peşine düşüp takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.

VERGİ MAHREMİYETİ HÜKÜMLERİ, YETKİLİ MÜŞTEREK, YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARA DA UYGULANACAK

Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a, "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Buna tarafından, elektronik defter beratı, elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin olarak Kazanç idaresi Başkanlığı göre belirlenen standartlara yerinde bilgileri içeren ve Kazanç idaresi Başkanlığı kadar onaylanmış elektronik dosya; elektronik muhasebe fişi ise şekil hükümlerinden egemen olarak Kazanç İdaresi Başkanlığı kadar belirlenen standart ve içeriğe uygun bir şekilde elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve takdim edilebilen muhasebe fişine ait elektronik arşiv bütünü biçiminde tanımlanıyor.

Teklifle, mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilmesine olanak sağlanırken, aidat mahremiyetine ilişkin hükümlerin elektronik defter, doküman ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda yetkilendirilen mükelleflerin karşılıklı, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanması imkanı getiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin, mikro film, mikro fiş veya elektronik veri ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanmasının yanı sıra mikro film, mikro makbuz veya elektronik data ve tescil araçlarıyla takdim edilmesine de müsade verilmesi ya da yükümlülük getirilmesi için yetki veriliyor.

MALİYET BEDELİNE DAHİL EDİLECEK GİDERLER

Düzenlemeyle Ücret Yöntem Kanunu'ndaki iktisadi kıymet değerlerinin değerleme ölçütleri arasına "alış bedeli" de ekleniyor.

İktisadi kıymetlerin değerlendirme ölçüsü olarak dikkate alınan "maliyet bedeli" tanımına girmesi gerekli olan ve olmayan unsurlar ayrıntılı sayılarak söz konusu Kanun'a dercediliyor. Böylece gerçekte tereddütlere niçin olan, maliyet bedeline zorunlu ya da ihtiyari olarak dahil edilmesi öngörülen giderler sayılarak maliyet bedelinin nelerden oluştuğunun açıklığa kavuşturulması hedefleniyor.

Buna tarafından, iktisadi kıymetin, iktisap edilmesi ya da değerinin artırılmasıyla aracısız olarak ilgili gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve kurulum giderleri; iktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılmasıyla aracısız ilgili fotoğraf ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değerinde tespiti, danışmanlık, komite ve bildiri giderleri; iktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler; iktisadi kıymetin stoklara ya da envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri ile gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler, maliyet bedeline dahil edilecek.

Gayrimenkullerle aracısız ilgili olması şartıyla bunların envantere alındığı hesap dönemi ardına kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilecek. Mükelleflere, iktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılmasıyla ilgili özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değerinde vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu, maliyet bedeline dahil edebilme ya da genel giderler arasında gösterebilme serbestliği getiriliyor.

Teklifle, Kanun'a değer biçme ölçüsü olarak eklenen "alış bedeli", bir iktisadi kıymetin satın alma bedeli olarak tanımlanıyor. Buna kadar, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesiyle ilgili diğer giderler alış bedeline dahil edilmeyecek.

YENİDEN DEĞERLENDIRME ORANI DÜZENLEMESİ

Ücret Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, her yerde değerleme oranı ve baştan değer biçme" başlığı düzenleniyor. Buna tarafından, tam mükellefiyete alt ve bilanço esasına kadar defter tutan kazanç veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışarıda başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil yer alan amortismana ast iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden bölünmüş olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, kanun teklifinde belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

Bitmiş değer biçme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın benzer dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen sıradan fiyat artış oranı, yeniden değerlendirme oranı olarak dikkate alınacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için özel hesap döneminin başladığı yıllık yılına ait oran başlıca alınacak. Geçici ücret dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede başlıca alınacak tekrar değer biçme oranı ise bir önceki yılın Kasım ayından açmak üzere; 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen sıradan fiyat büyüme oranı başlıca gücüne gitmek suretiyle belirlenecek.

Her Yerde değerlemede iktisadi kıymetlerin layık meydana gelen değerinde artışı, yeniden değerlemeye bağlı tutulan iktisadi kıymetlerin tanesi isabet eden layık artışı uzun uzadıya görünecek şekilde bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek.

İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında tekrar değerlemeye emrindeki tutan mükellefler bu kıymetlerini, her yerde değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana bağlı tutmaya devam edecek.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değerinde artışı tutarının, sermayeye ek edilme dıştan herhangi bir şekilde diğer bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde kazanç veya kurumlar vergisine alt tutulacak.

Bitmiş değerlemeye yan tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında gösterilen bedel artışları tıpkı amortismanlar gibi muameleye emrindeki tutulacak.

Her yılın her yerde değerlendirme oranı ama o yıla ait değerlemede nazara alınabilecek. Baştan değerlemenin herhangi bir yıl yapamamasından ya da değerleme oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapılamayacak.

Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döneminde, her tarafta değer biçme yapılmayacak.

Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

AMOSTİSMANIN SÜRE BAKIMINDAN UYGULANMASINA YÖNELİK USULLER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Ücret Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile amortismanın zaman bakımından uygulanmasına karşın usullere yenileri ekleniyor.

Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler için bunların kullanıma hazırlanmış olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı vakit değin, gün esasına kadar değeri düşme ayırabilecek.

Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca saptama ve duyuru edilen faydalı ömür süreleri, 365 ile çarpılacak. Mükellefler, belirlenen faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her sene için benzer nispet olmak kaydıyla belirleyebilecek. Bu vakit Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin 2 katını ve 50 yılı aşamayacak. Mükellefler bu tercihlerini, iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici ödenti dönemi sonu itibarıyla kullanacak. Bu şekilde belirlenen küçültme süresi ve oranı, izleyen dönemlerde değiştirilemeyecek.

Değerini Düşürme hesaplanmasına başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemeyecek.

Teklifle, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan pozitif istenilmesine rağmen borçlunun ödemediği dava ve icra takibine değmeyecek derecede minik olan alacaklara ilişkin maksimum bir miktar belirlenerek, bu konudaki belirsizlik gideriliyor. Protestoya ya da yazı ile bir defadan artı istenilmesine karşın borçlu göre ödenmemiş ve 3 bin lirayı aşmayan alacaklar, değişken alacak sayılacak. Şüpheli alacak hükümleri, işletme hesabı esasında defter tutan mükellefler açısından da uygulanabilecek.

MEVCUT UYGULAMADAKİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLAR GİDERİLİYOR

Teklifle, amortismana bağlı malların satılmasında mevcut uygulamadaki tereddütlü hususlar gideriliyor.

Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ya da aynı mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine tarafından gerekli bulunur veya bu hususta işletmeyi yöneticilik edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa, satıştan doğan kar, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek. Bu vakit içinde satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ya da aynı mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kar, satışın yapıldığı yılı peşine düşüp takip eden üçüncü yıllık yılının kar ve zarar hesabına eklenecek.

Yangın, deprem, su baskını, su basması gibi afetler yüzünden iyice veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana emrindeki iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrayan amortismana emrindeki iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ya da benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı işin niteliğine kadar gerekli bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa tazminat fazlası, bilanço esasına tarafından defter tutan mükellef göre üçüncü takvim yılının ardına kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek.

Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, parasal kiralama yoluyla edinilenler de dahil olmak üzere, iktisap edilen bir veya pat diye artı kıymetin ayrılacak amortismanlarına mahsup edilecek. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunacak.

VERGİ ZİYAI CEZASI YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILARAK UYGULANACAK

Ücret ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten cinayet kesilen ve cezası kesinleşenlere, ödenti ziyaı cezasında; cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 5. yılın isabet ettiği yıllık yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın; kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği yıllık yılının sonuna kadar yeniden suç oluşturan kesilmesi durumunda, aidat ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 oranında artırılarak uygulanacak. Artırım tutarı kesinleşen cezadan, kesinleşen ansızın artı suç oluşturan olması durumunda miktar itibarıyla en yükseğinden fazla olamayacak.

Kağıt ortamında yapılan, tutulan tescil ve defterlere yönelik olarak tescil nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması durumunda kesilecek cezalar ile elektronik tescil ve defter uygulamalarındaki tescil nizamına uyulmaması fiillerine uygulanacak cezaların benzer mahiyette olması ve bu fiillere karşılık olarak birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi tedarik edilerek uygulamada yaşanan tereddütler giderilecek.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

Teklifle gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlara yan olarak özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi temin edilecek.

Onay kapsamına alınan konulara ilişkin ibraz edilmesi gereken yeminli parasal müşavir tasdik raporunun, belirlenen sürede ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellef namına özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Belge basımıyla ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi yetersiz veya yanlış yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası verilecek.

Özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması veya yetkisiz ya da yanlış yapılan bildirimin aynı zaman içinde tamamlanması, düzeltilmesi durumunda benzeri oranında uygulanacak.

Yeminli parasal müşavir onaylama raporunun açıklanmış sürede takdim edilmemesi durumunda, onaylama raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50 bin liradan eksik ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere, yararlanılması onaylama raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın yüzde 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Yöntem Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişim Yapan Kanun Teklifi ile ihtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması için 5 bin Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma istek edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları içinse Aidat Usul Kanunu'nda kayıtlı indirim oranının yüzde 50 artırımlı olarak uygulanması sağlanıyor.

Mükellefler, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine tutarsız olarak vergilendirildiği veya bu şekilde vergilendirileceğine ilişkin kaslı emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın "ortak uzlaşma usulü" hükümlerine göre Kazanç İdaresi Başkanlığına başvurabilecek. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine yan olarak bu kullanım, anlaşmaya taraf diğer akit devlet yetkili makamları aracılığıyla da yapılabilecek.

Karşılıklı uzlaşma usulüne tarafından başvuru, dilekçe kapsamındaki tarh ve tebliğ edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayıtla verilen şartname üstüne tahakkuk eden vergiye ilişkin dava açma süresini durduracak. Yapılan başvuruya konu talebin reddi veya diğer akit devletin yetkili makamı ile anlaşmaya varılamaması durumunda, bu koşul bir yazıyla mükellefe tebliğ edilecek. Mükellef, yazının beyanname edildiği tarihten itibaren kalan dava açma süresi içerisinde aidat mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmışsa bu süre yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzayacak.

Teklifle karşılıklı uzlaşma usulü başvurusunun neticelendirilmesine ilişkin düzenleme getiriliyor. Buna göre, başvurunun Kazanç İdaresi Başkanlığı ile öteki akit devletin yetkili makamı arasında anlaşmaya varılarak sonuçlandırılması halinde koşul mükellefe bir yazı ile bildiri edilecek. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde mükellefin varılan anlaşmayı kabul edip etmediğini, Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek. Mükellef bu vakit içinde bildirimde bulunmadığı takdirde, varılan anlaşmayı kabul etmemiş sayılacak. Uzlaşma sonucunun kabul edilmemesi ya da kabul edilmemiş sayılması durumunda, 30 günlük sürenin bitiminden itibaren dava açma süresi her tarafta işlemeye başlayacak ve vergi mahkemesi nezdinde dava açılabilecek. Dava açma süresi, 15 günden az kalmış ise bu zaman 15 gün olarak uzatılacak.

Karşılıklı anlaşmanın vaki olduğu durumda üstünde belli ki hususlar ve anlaşma uyarınca düzeltilen ödenti ve cezalar hakkında dava açılamayacak ve hiçbir mercie şikayette bulunulamayacak. Söz konusu aidat ve cezalar, ayar işleminin mükellefe beyanname edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödenecek. Ayar işlemine konu verginin tamamı ile cezaların yarısının bu vakit zarfında ödenmesi halinde, cezanın yarısı indirilecek.

MÜKELLEFLERİN ANLAŞMA TALEBİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kanun teklifi, tatbik öncesi açılan davalar ve anlaşma talebine ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Mükellef, yaptığı başvurudan önce dava açmışsa dava, ortak anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan ücret mahkemelerince incelenmeyecek. Dava herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa karşılıklı anlaşma başvurusuna ilişkin netice dikkate alınacak. Uzlaşma sonucu, yöneticilik tarafından adalet mercilerine bildirilecek. Ortak anlaşmanın vaki olmaması halinde, durdurulmuş olan davanın görülmesine, ödenti mahkemesinde devam edilecek.

Uzlaşma başvurusunda bulunmuşsa uzlaşma, iki taraflı anlaşma usulü başvurusunun sonuca bağlanmasına dek ertelenecek. Mükellef, anlaşmanın sonucunu beklemeksizin uzlaşma hakkını kullanmayı istek ettiği takdirde başvurusundan vazgeçmiş sayılacak ve uzlaşmanın vaki olduğu durumda, öteki akit devlete karşın düzeltme talebi hariç, baştan karşılıklı anlaşma usulü talebinde bulunamayacak.

Iki Taraflı uzlaşma sonucuna göre, Türkiye'de düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda, uzlaşma sonucu, kanunun zamanaşımı hükümlerine bakılmaksızın uygulanacak. Anlaşma sonucunun uygulanması için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında bir zaman öngörülmüş ise bu süre ile ilgili hükümler saklı kalacak.

Mükellef, iki taraflı anlaşmanın sonucunu kabul ettiği durumlar hariç almak üzere, sürecin herhangi bir aşamasında başvurusunu geri çekebilecek, bu durumda duran zamanaşımı kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Mükellefin, başvurusunu geri çektiği durumda, kanunun diğer hükümleri kapsamındaki kullanım hakları saklı kalacak. Iki Taraflı anlaşma usulüne başvurulması, tahakkuk eden ödenti ve cezaların tahsilatını durdurmayacak.

Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Mükelleflerin istemeleri halinde, başta bitmiş değer biçme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına belirli bulunan taşınmazlar ile amortismana emrindeki diğer iktisadi kıymetlerini, hükümlere uyarlamak koşuluyla her tarafta değerleyebilmelerine olanak sağlanacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında devlete ait daire kapsamına alınacak.

Damga Vergisi Kanunu'nda "Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerle, teminatlı sermaye piyasası araçlarının ihracında operasyon maliyetlerinin azaltılması sağlanıyor. Anapara Piyasası Kanunu dahilinde teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil almak üzere, sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin düzenlenen fiş ve kağıtlara damga vergisi istisnası yapılacak.

Millet Finansal Yönetimi ve Denetim Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yazılmış genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak, ilgili idare ile bağışlayanlar aralarında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanacak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma bedel vergisinden istisna edilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren düzenlemenin yayımı tarihinde uygulanacak.

sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına yerinde vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, idareli ve finansal ihtiyaçlarına göre çabuk ve elastik karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanına belli yetki değiştiriliyor. Kanunda yer verilen II sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının daha alçak ve üstteki sınırları 3 katına, III sayılı liste B cetvelindeki mallar için en az maktu vergi 3 katına dek çıkarılabilecek.

ATV VE UTV'YE AYNI ORANDA VERGİLENDİRME

Fiziki ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin öbür pozisyonlarında bulunan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/fazla amaçlı hizmet arabulucu) isimli araç tiplerinin benzer oranda vergilendirmeleri sağlanacak.

Hem motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre bambaşka oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye başlıca tek bir oran belirleniyor.

Bankacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile varlık yönetim şirketlerine kuruldukları yıllık yılı ve bunu izleyen 5 sene boyunca uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası kesintisiz hale getirilecek, laf konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin anapara yapısı güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik ediliyor. Düzenlemeyle, Türkiye'de tanıdık olmayan anapara, yurt dışından kaynak girişinin artırılması amaçlanıyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak.

Kurumlar Vergisi demeç sürelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin alt olduğu vergi dairesine verilecek.

Bu iki düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım özendirme belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı peşine düşüp takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç almak üzere tahakkuk etmiş diğer ücret borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Bu madde, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İHDAS

Teklife ihdas edilen maddeyle 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.

Maddenin görüşmeleri esnasında laf bölge CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konaklama vergisinin sektöre zarar vereceğini savunarak, "Bu verginin ertelenmesi değil bütün bütün kaldırılması taraftarıyım." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Okumuş, salgının olumsuz etkileri sebebiyle konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelendiğini belirtti. (AA)


Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum