850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Teklifin kabul edilen maddelerine kadar, kolay usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi
06 Ekim 2021 - 09:03

Teklifin kabul edilen maddelerine kadar, kolay usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. "Ufak esnaf" olarak açıklama edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle takvim beyanname vermemeleri sağlanacak.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için kullanım geliştiriciliğinde gelir istisnası getirilecek. Buna tarafından, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, bakış, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zeki telefon ya da tablet gibi mobil cihazlar için başvuru formu geliştirenlerin elektronik başvuru paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar kazanç vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan muamele etmek için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin bütün hasılatın bu hesap yoluyla tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında kazanç vergisi kesintisi yerine getirmek ve Kazanç Vergisi Kanunu'nun "muhtasar şartname" ve "ödenti tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde açıklama edip ödemekle sorumlu olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışarıda diğer faaliyetlerinden kaynaklanan gelir ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, yetkisiz tahakkuk eden vergi, aidat ziyaı cezası kesilerek geç kalma faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir etkinlik türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına dek çoğaltmak suretiyle her yerde tespit etmeye yetkili olacak.

TARIMSAL YARDIM ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLACAK

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları kadar yapılan destekleme ödemeleri, kazanç vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Ansızın fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık kazanç vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını peşine düşüp takip eden yılın şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verebilecek.

Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından 25. günü akşamına değin takvim gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

Takvim beyanname ile bildirilen kazanç üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, şubat ve haziran aylarında elde etmek üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Cari vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibarıyla geçici ödenti dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici aidat dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler göre bu dönem için geçici ödenti beyannamesi verilmeyecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERGİ DAİRESİ KURULABİLECEK

Vergiye uyumlu mükelleflerin aidat indirimden yararlanma koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. Laf konusu zaman içinde kesinleşen tarhiyatın indirim miktar sınırının yüzde 1'inden eksik olması durumunda da indirimden faydalanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonradan kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm, madde metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, aidat beyannameleriyle sınırlandırılacak.

Fiziksel ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer aidat dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere seri ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, aidat dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan aidat daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının tayin alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların müşterek ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar deha uyarlamak zorunda olacak.

Tanıdık Olmayan ülkelerde yer alan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, aidat dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar kadar ilk elden yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 Türk lirasından pozitif aidat veya ücret cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Define ve Maliye Bakanlığına yan ödenti daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin devlete ait internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

UZAK İNCELEME

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen meslek yeri kavramı, aidat incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital data depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha fazla teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzakta incelemeyi" olası ülkü getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine karşın düzenlemeler yapılıyor.

Define ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye zoraki olduğu bilgilerin, ulus kurum ve kuruluşları kadar Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, kazanç unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı olarak veya birlikte dikkate alarak saptama etmeye ve uygulamaya ilişkin yöntem ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, Define ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile müştereken ya da kendisinin belirlediği yöntem, başlıca ve süreler zarfında laf konusu defterler için patent alınması ya da defterlerin onaylanması onay hükmünde sayılacak. Patent alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin onay ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere faydalanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler de dahil edilecek.

Yararlanılması, yeminli parasal müşavirlerce düzenlenmiş onay raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve güya konularda, onay raporunun zorunlu vakit içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe beyanat edilmek şartı ile 60 jurnal süre verilecek ve bu vakit içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/B maddesi zarfında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilecek.

Kurumlar Vergisi açıklama sürelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden 25. günü akşamına dek mükellefin tabi olduğu ücret dairesine verilecek.

Yatırım özendirme belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç almak üzere tahakkuk etmiş diğer aidat borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek.

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine, bugün saat 13.30'da devam edilecek. (AA)


Haber Geniş bir şekilde Haberin detayları ve bilgisi verildi. Kaynak takip edilmektedir, yeni bilgiler geldiğinde anlık güncellenecektir. Kars Haber Yerel Kategorileri de mevcuttur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum